2-fenilfenol

Fungicid za suzbijanje bolesti na plodovima agruma nakon berbe.

Identifikacione oznake (brojevi) CIPAC broj: 246 CAS broj: 90-43-7

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano samo kao fungicid za primenu u zatvorenom prostoru.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • zaštitu operatera i radnika i osiguranje da uslovi za primenu propisuju nošenje adekvatnih ličnih zaštitnih sredstava,
  • odgovarajuće upravljanje otpadom koji nastaje od rastvora koji zaostaje posle primene, uključujući i čišćenje vode u vlažnim komorama i drugim sistemima za aplikaciju. Pre nego što se dozvoli ispuštanje otpadnih voda u kanalizaciju mora se izvršiti procena rizika lokalnog ispuštanja.