2,4 – D

Ova aktivna materija izaziva poremećaj ravnoteže hormona odgovornih za izduživanje i deobu ćelije, sintezu proteina i disanje. 2,4 - D je selektivni translokacioni preparat za suzbijanje nekih jednogodišnjih i višegodišnjih, širokolisnih korova u žitaricama, kukuruzu, na livadama i pašnjacima. U vreme tretiranja temperature vazduha treba da budu iznad 5 oC. Ne koristite ga u kukuruzu s više od 5 listova (viši od 30 cm) jer izaziva deformacije u vidu poleganja i uvijanja stabljike i listova. Pri slabijim udarcima biljke lako pucaju (kod kultivacije i jačih vetrova) i trajno propadaju. Korovi smeju da imaju najviše 6 listova. U formi aminosoli vrlo su rastvorljivi i predstavljaju opasnost ispiranjem u podzemne vode. Kao estri su manje rastvorljivi, ali i postojaniji u životnoj sredini. Razgradnja se odvija mikrobiološkim putem. Primena: od početka do kraja busanja žitarica. Ne koristiti ga u pšenici i ječmu nakon busanja jer se javljaju deformacije na klasu i klasićima. Velika je opasnost po susedne kulture zbog prenošenja pomoću vetra. Ne ide u zob i tritikale. Sastavni je deo mnogih složenih preparata. Poseban oprez se savetuje kada je u formi estera zbog drifta! U kukuruzu je poželjan dodatak atrazina u pogledu šireg spektra i dužeg delovanja. Dozvoljena primena samo jednom godišnje na istoj površini. Kao postrni usev sme da se seje kukuruz. U jesen ne ograničava plodosmenu. U slučaju propadanja useva mogu da se poseju žitarice ili kukuruz. LD50 300 - 666. S.O. = III. Karenca: 28 dana za livade i pašnjake – za ispašu i košenje; OVP za kukuruz i strne žitarice.

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • zaštitu podzemnih voda, kada se primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima,
  • apsorpciju putem kože,
  • zaštitu zglavkara i osiguranje da uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju da uključe i mere za smanjenje rizika.