Abamektin

Akaricid i insekticid kontaktnog i želudačnog dejstva. U biljci se kreće translaminearno. Prirodni proizvod bakterije Streptomyces avermitilis. Veoma otrovan za akvatične organizme i pčele. LD50 10. Odlično deluje na crvenog voćnog pauka i običnu kruškinu buvu. Štetočine koje dođu u kontakt s ovom aktivnom materijom ili je unesu hranom u organizam postaju nepokretni i za 2-4 dana uginu. Za to vreme se ne hrane i ne stvaraju štete. Prikladan je za integrisanu proizvodnju voća jer vrlo slabo utiče na populaciju korisnih insekata u zasadima voća. Pod uticajem svetlosti aktivna materija se na listu vrlo brzo razgrađuje, tako da ima samo kratkotrajno kontaktno dejstvo na korisne vrste. Najbolji rezultati u primeni ovog preparata dobijaju se ranom primenom, početkom vegetacije i razvoja populacije štetočina. Prskanje treba obaviti kada se izleže od 30-50% jajašaca crvenog voćnog pauka. S.O.= III. Karenca: (Vertimec - 3 dana za jagode, patlidžan, dinju, lubenicu, krastavce i papriku; 7 dana za paradajz, maline i kupine; 10 dana za celer, narandže, mandarine, klementine i limun; 14 dana za kruške, breskve, nektarine, salatu, praziluk i rukolu i 28 dana za jabuke i vinovu lozu. Preparat se u istom zasadu, tokom jedne sezone, može primeniti najviše 2 puta).

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 71751-41-2 avermektin B1a CAS br. 65195-55-3 Avermektin B1b CAS br. 65195-56-4 abamektin CIPAC br. 495 2008/107/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u Avermektin B1a (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S, 5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R, 21R,24S)-6'-[(S)-sek-butil]- 21,24-dihidroksi-5',11.13,22- tetrametil-2-okso-3.7,19-trioksat- traciklo[15.6.1.14,8020,24] pentakosa-10.14,16,22-tetraen- 6-spiro-2'-(5',6'-dihidro-

Čistoća ≥ 850 g/kg

Posebne odredbe

DEO A

Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao insekticid, akaricid.


DEO B

Prilikom procene dokumentacije za registraciju sredstava za zaštitu bilja koja sadrže abamektin za druge namene osim za primenu u citrusima, zelenoj salati i paradajzu posebna pažnja se obraća na uslove za registraciju, odnosno da li su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni pre odlučivanja o registraciji,.

Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.

U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • bezbednost operatera i osiguranje da je u uslovima primene propisano nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu,
  • ostatke u hrani biljnog porekla i procenu izloženosti potrošača putem hrane,
  • zaštitu pčela, neciljanih zglavkara, ptica, sisara i vodenih organizama. U odnosu na identifikovane rizike, kada je to odgovarajuće, moraju se primeniti, mere za smanjenje rizika, kao što su zaštitne zone i neophodni periodi čekanja.