Acetamiprid

LD50 146 - 217. Kontaktnog, želudačnog i sistemičnog dejstva. Efikasan protiv insekata s usnim aparatom za sisanje i različitih gusenica iz reda Lepidoptera. Kod nas je dozvoljen za upotrebu u: šećernoj repi, krompiru, duvanu, breskvama, jabukama, krastavcima, paprici, paradajzu i ukrasnom bilju. To je aktivna materija izrazite sistemičnosti, brzog i snažnog, ali umerenog, rezidualnog delovanja. Karenca: 3 dana za paradajz i krastavce; 7 dana za krompir i papriku; 14 dana za breskve; 35 dana za duvan, šećernu i stočnu repu. Radna karenca iznosi iznosi 24 sata.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 160430-64-8 CIPAC br. Nije određen 2004/99/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u (E)-N1-[(6-klor-3-piridil)-metil]-N2-cijano-N1-metilacetamidin

Čistoća ≥ 990 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao insekticid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • izloženost radnika,
  • zaštitu vodenih organizama.

Kada je to odgovarajuće, primenjuju se mere za smanjenje rizika.