Aklonifen

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 74070-46-5 CIPAC broj: 498

Čistoća ≥ 970 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Prilikom procene dokumentacije za registraciju sredstava za zaštitu bilja koja sadrže aklonifen za druge namene osim za primenu u suncokretu posebna pažnja se obraća na uslove za registraciju, odnosno da li su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni pre odlučivanja o registraciji.
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • specifikaciju tehničkog materijala koji se komercijalno proizvodi, koji mora biti potvrđen i podržan odgovarajućim analitičkim podacima. Test materijal koji je koji je korišćen u toksikološkim studijama treba uporediti i verifikovati u odnosu na ovu specifikaciju tehničkog materijala,
  • bezbednost operatera. Kako bi se smanjila izloženost, u uslovima za registraciju, mora se propisti nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu i mere za smanjenje rizika,
  • rezidue u biljkama u plodoredu i izloženost potrošača putem hrane,
  • zaštitu ptica, sisara, vodenih organizma i neciljanih biljkaka.

U odnosu na identifikovane rizike, kada je to odgovarajuće, primenjuju se mere za smanjenje rizika, kao što su zaštitne zone.