Aluminijum fosfid

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao insekticid, rodenticid, talpicid i leporicid u obliku proizvoda spremnih za primenu.
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao rodenticid, talpicid i leporicid samo za primenu na otvorenom.
Primenu sredstva za zaštitu bilja mogu vršiti samo lica koja poseduju rešenje o primeni naročito opasnih sredstava za zaštitu bilja.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • zaštitu potrošača i osiguranje da su ostaci od upotrebljenih sredstva za zaštitu bilja koja sadrže alumijum fosfida uklonjeni posle suzbijanje skladišnih štetočina i primenjeni odgovarajući periodi dodatnog čuvanja,
  • bezbednost operatera i drugih radnika i osiguranju da je u uslovima primene propisano nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu, uključujući i opremu za zaštitu organa za disanje,
  • bezbednost operatera i drugih radnika tokom fumigacije u zatvorenom,
  • bezbednost radnika pri ponovnom ulasku u prostorije u kojima je obavljena fumigacija,
  • zaštitu drugih osoba od curenja gasa koje su prisutne tokom fumigacije u zatvorenom,
  • zaštitu ptica i sisara. Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti i mere za smanjenje rizika, kao što su zatvaranje rupa i potpuna inkorporacija granula u zemljište,
  • zaštitu vodenih organizama. Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti i mere za smanjenje rizika, kao što su zaštitne zone između tretiranih površina i površinskih voda.