Azimsulfuron

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 120162-55-2 CIPAC broj: 584

Čistoća 980 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.
Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • zaštitu neciljanih biljkaka,
  • zaštitu podzemnih voda ako se azimsulfuron primenjuje na područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem ili nepovoljnim klimatskim uslovima,
  • zaštitu vodenih organizama.