Bakar hidroksid

Preventivni kontaktni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu, maslinarstvu i povrtarstvu.

Posebne odredbe

DEO A

Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid.

DEO B

Prilikom procene dokumentacije za registraciju sredstava za zaštitu bilja koja sadrže bakar za druge namene osim za primenu u na paradajzu u staklarama posebna pažnja se obraća na uslove za registraciju, odnosno da li su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni pre odlučivanja o registraciji,.

Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.

U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • specifikaciju tehničkog materijala koji se komercijalno proizvodi koji mora biti potvrđen i podržan odgovarajućim analitičkim podacima. Test materijal koji je koji je korišćen u toksikološkim studijama treba uporediti i verifikovati u odnosu na ovu specifikaciju tehničkog materijala,
  • bezbednost operatera i drugih radnika i osiguranje da je u uslovima primene propisano nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu,
  • zaštitu voda i neciljanih organizama. U odnosu na identifikovane rizike, kada je to odgovarajuće, primeniti mere za smanjenje rizika, kao što su zaštitne zone, 
  • primenjenu količinu aktivne supstance i osiguranje da registrovana količina, u smislu odnosa i broja tretiranja, predstavlja minimum potreban za postizanje željenih efekata.

U osetljivim područjima, gde je kontaminacija zemljišta bakrnim jedinjenjima zabrinjavajuća potrebno je sprovesti monitoring da bi se, kada je to neophodno, utvrdila ograničenja kao što je maksimalna doza primene.