Beflubutamid

Ova aktivna materija izaziva inhibiciju enzima PDS (fiton desaturaze) i prekid sinteze karotenoida, materije koja štiti molekule hlorofila i biljku čini zelenom. Bez karotenoida opstanak hlorofila (i biljke) nije moguć. Ovi herbicidi ne izazivaju razaranje već inhibiciju sinteze. Preparat je namenjen za suzbijanje važnih jednogodišnjih, uskolisnih i većine širokolisnih korova u strnim žitaricama. Korovi treba da budu u fenofazi 1-3 lista da bi se ostvario optimalni herbicidni učinak. Ima izuzetno rezidualno dejstvo na kasnije nicanje korova. Maksimalnu dozu koristiti samo na površinama s jakom zarazom - mišjim repkom. LD50 S.O. = III. Karenca: OVP.

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Herbaflex SC 50,00%
(Izoproturon) 8,50%
(Beflubutamid)
Cheminova A/S /
Davor Batas

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na rizik za vodene organizme.
Uslovi za primenu, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.