Benfluralin

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 1861-40-1 CIPAC broj: 285

Čistoća ≥ 960 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Prilikom procene dokumentacije za registraciju sredstava za zaštitu bilja koja sadrže benfluralin za druge namene osim za primenu u endiviji, posebna pažnja se obraća na uslove za registraciju, odnosno da li su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni pre odlučivanja o registraciji,.
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • bezbednost operatera i osiguranje da je u uslovima primene propisano nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu i mere za smanjenje rizika kako bi se smanjila izloženost,
  • ostatke u hrani biljnog i životinjskog porekla i procenu izloženosti potrošača putem hrane,
  • zaštitu ptica, sisara, površinskih voda i vodenih organizama. U odnosu na identifikovane rizike, kada je to odgovarajuće, moraju se primeniti mere za smanjenje rizika, kao što su zaštitne zone.