Bentazon

Ova aktivna materija izaziva inhibiciju procesa fotosinteze svojstvenu svim zelenim biljkama kojim svetlosnu energiju sunca pretvara u šećere. Deluje isključivo preko zelenih (živih) biljnih delova. Ugrađuje se u hlorofil i remeti proces fotosinteze. Zeleni delovi korova postepeno žute i nakon nekoliko dana se potpuno suše. Nekroza nastaje u neposrednoj zoni kontakta kapljice sredstva kojim se prskaju biljke i površine lista. Translokacija aktivne materije kroz biljku je minimalna, zbog čega svi biljni delovi moraju da budu dobro isprskani ovim sredstvom. Viša relativna vlažnost vazduha i temperatura pojačavaju delotvornost preparata, ali istovremeno smanjuju njegovu tolerantnost. Kukuruz i sirak su potpuno tolerantni na bentazon u svim fenofazama razvoja. Efikasan na korove u fazama 2-6 listova. Nakon prskanja kiša ne sme da pada barem 6 sati. Ne prskati pri jakim rosama, zbog mogućnosti ispiranja. Može se primeniti i razdvojeno u dva roka (split aplikacija) u intervalu 10-15 dana. Samonikli suncokret u vreme suzbijanja ne bi smeO da ima više od 4 lista. Za soju je potpuno selektivan ako se primenjuje nakon prve troliske do pred cvetanje soje. U krompiru se koristi po obavljenom zagrtanju kada je 10-15 cm visine na nikle korove. Ne upotrebljavati ga  u kombinaciji s folijarnim graminicidima! Proizvođač ga preporučuje i u luku u više odvojenih rokova primene u smanjenim dozama tokom vegetacije. U zemljištu se razgrađuje pomoću mikroorganizama nakon mesec dana. Ne vezuje se sa česticama zemljišta. Brza razgradnja onemogućava njegovu akumulaciju u površinskim i podzemnim vodama. Slabo isparljiv i neznatno opasan po susedne osetljive useve. Opasnost se povećava dodatkom okvašivača sredstvu kojim se prskaju biljke. Male akutne toksičnosti za životinje. Prvi simptomi na tretiranim korovima primetni su nakon 2-7 dana posle primene. U slučaju propadanja useva na tretiranim površinama mogu da se poseju: strne žitarice, soja i lucerka. Kod osetljivijih sorti krompira, soje i pasulja moguća je prolazna pojava fitotoksičnih pega na višim temperaturama. Sadržaj aktivne materije se smanjuje za 50% u roku od 13 dana nakon primene. LD50 500. S.O. = III. Karenca: 42 dana pasulj, grašak, lucerka i krompir, 63 dana soja, strne žitarice i silažni kukuruz, 56 dana kukuruz.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 25057-89-0 CIPAC br. 366 2010/77/EU

Hemijski naziv prema IUPAC-u 3-izopropil-(1H)-2,1,3-benzotiadiazin 4-(3H)-on-2,2-dioksid

Čistoća 960 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na zaštitu podzemnih voda