Bentiavalikarb

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • bezbednost operatera,
  • zaštitu neciljanih zglavkara.

Uslovi za primenu moraju uključiti, kada je to odgovarajuće, mere za smanjenje rizika.
Prilikom procene dokumentacije za registraciju sredstava za zaštitu bilja koja sadrže bentiavalikarb za druge namene osim za primenu u staklenicima posebna pažnja se obraća na uslove za registraciju, odnosno da li su pre odlučivanja o registraciji dostavljeni svi potrebni podaci i informacije.