Boskalid

Suzbija sivu plesan i smanjuje napad pepelnice na vinovoj lozi. LD50 > 5000. S.O. = Izvan grupe otrova.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 188425-85-6 CIPAC br. 673 2008/44/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u 2-klor-N-(4'-klorbifenil-2-il)nikotinamid

Čistoća ≥ 960 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije. 
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • bezbednost operatera,
  • dugoročni rizik za ptice i organizame u zemljištu,
  • opasnost od nakupljanja u zemljištu, ako se supstanca koristi u višegodišnjim usevima/zasadima ili u narednim usevima u plodoredu.

Uslovi za primenu moraju uključiti, kada je to odgovarajuće, mere za smanjenje rizika