Bromadiolon

Za suzbijanje glodara.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br.: 28772-56-7 CIPAC br.: 371

Hemijski naziv prema IUPAC-u 3-[3-(4’-brombifenil-4-il)-3-hidroksi-1-fenilpropil]-4-hidroksikumarin

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao rodenticid u obliku mamaka, koji se stavljaju u specijalno konstruisane tunele za glodare.
Nominalna koncentracija aktivne supstance u mamcima ne sme preći 50 mg/kg. 
Primenu sredstva za zaštitu bilja mogu vršiti samo lica koja poseduju rešenje o primeni naročito opasnih sredstava za zaštitu bilja (profesionalni korisnici).

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije. 
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • rizik za operatere i na osiguranje da uslovi za primenu propisuju nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu,
  • zaštitu ptica i neciljanih sisara od primarnih i sekundarnih trovanja.

Kada je to odgovarajuće, moraju se primeniti mere za smanjenje rizika.