Bromukonazol

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 116255-48-2 CIPAC broj: 680

Čistoća ≥ 960 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije. 
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • bezbednost operatera i osiguranje da uslovi za primenu, kada je to odgovarajuće, propisuju nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu,
  • zaštitu vodenih organizama. Uslovi za registraciju uključuju, kada je to odgovarajuće, mere za smanjenje rizika, kao što su zaštitne zone