Buprofezin

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Todome 24 SC SC Buprofezin Nihon /
Vins 2000
Elisa EC Buprofezin Galenika Fitofarmacija /

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 953030-84-7 CIPAC broj: 681

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao insekticid i akaricid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • bezbednost operatera i radnika i osiguranje da uslovi za primenu, kada je to odgovarajuće, propisuju nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu,
  • izloženost potrošača metabolitima buprofezina (anilin) putem prerađene hrane,
  • primenu odgovarajućih perioda čekanja za naredne biljke u plodoredu u stakleniku,
  • rizik za vodene organizme i osiguranje da, kada je to odgovarajuće, uslovi za primenu uključuju odgovarajuće mere za smanjenje rizika.