Cimoksanil

Kontaktna aktivna materija translaminearne sistemičnosti. Koristi se za suzbijanje plamenjače. Samo kombinovani preparati. Dozvoljena do 4 prskanja tokom vegetacije. LD50 1450. S.O. = III. Karenca: 21 dan vinova loza (stone sorte); 42 dana vinske sorte.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 57966-95-7 CIPAC br. 419 2008/125/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u 1-[(E/Z)-2-cijano-2-metoksiiminoacetil]-3-etilurea

Čistoća ≥ 970 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije. 
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • bezbednost operatera i radnika i osiguranje da je u uslovima primene propisano nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu,
  • zaštitu podzemnih voda, ako se cimoksanil primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima,
  • zaštitu vodenih organizama, pri čemu se mora obezbediti da uslovi registracije uključuju, kada je to odgovarajuće, mere za smanjenje rizika, kao što su zaštitne zone.