Cipermetrin

Cipermetrin je smesa svih izomera. Koristi se za suzbijanje jabukinog i breskvinog smotavca, kruškine buve, lisnih vaši, grozdovih moljaca, lisnih i sovica pozemljuša, repičinog sjajnika, štitastog moljca i drugih. LD50 82 - 250. S.O. iznad 20% = II, inače III. Na istoj površini sme da se koristi najviše dva puta godišnje.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 52315-07-8 CIPAC br. 332 2005/53/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u (RS)-α-cijano3fenoksibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diklorvinil)-2,2-dimetilciklopropan karboksilat(4 para izomera: cis-1, cis-2, trans-3, trans-4)

Čistoća 900 g/kg

Posebne odredbe DEO A Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao insekticid.   DEO B Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije. U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • zaštitu vodenih organizama, pčela i neciljanih zglavkara. Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika,
  • bezbednost operatera. Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere zaštite.