Ciprodinil

Fungicid sa preventivnim i kurativnim dejstvom na krastavost. Uspešno suzbija pepelnicu i moniliju. Treba ga primeniti od faze mišjih ušiju do kraja cvetanja. Delotvoran i na niskim temperaturama, a 2 sata nakon prskanja ceo je prisutan u biljci pa nema opasnosti od ispiranja aktivne materije. Prikladan u integralnim programima zaštite bilja. LD50 > 2000. S.O.-III. Karenca: 35 dana za jabuke; 21 dan za vinovu lozu; 14 dana za višnje.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 121522-61-2 CIPAC br. 511 2006/64/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u (4-ciklopropil-6-metil-pirimidin-2-il)-fenil-amin

Čistoća ≥ 980 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika, posebna pažnja se obraća na:

  • bezbednost operatera i obezbeđenje da uslovi za primenu propisuju nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu,
  • zaštitu ptica, sisara i vodenih organizama. Uslovi za registraciju moraju uključiti mere za smanjenje rizika, kao što su zaštitne zone.