Ciprokonazol

Deluje kao inhibitor biosinteze sterola. Sistemik širokog spektra. Suzbija bolesti žitarica: Blumeria graminis, Puccinia spp, Septoria spp, Rhynchosporium secalis, Pyrenophora teres, te smanjuje napad Fusariuma na klasu. Na šećernoj repi suzbija sivu pegavost i pepelnicu. U kombinaciji s karbendazimom poboljšano deluje na Septoria vrste i Fusarium. S.O. = III. LD50 1200. Karenca: 42 dana žitarice, 28 šećerna repa, suncokret (do 2-3 tretiranja tokom vegetacije), 45 dana za zob, raž i tritikale; 14 dana za šumske plodove (28 Artea Plus); 30 dana za uljanu repicu.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br.: 113096-99-4 (neodređene stereokemije) CIPAC br.: 600

Hemijski naziv prema IUPAC-u (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-klorfenil)-3-ciklopropil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika, posebna pažnja se obraća na:

  • izloženost potrošača reziduama metabolita triazola (TDMs) putem hrane,
  • rizik za vodene organizme. Uslovi za primenu, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.