Ciromazin

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 66215-27-8 CIPAC broj: 420

Čistoća ≥ 950 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao insekticid za primenu u staklenicima.

DEO B
Prilikom procene dokumentacije za registraciju sredstava za zaštitu bilja koja sadrže ciromazin za druge namene osim za primenu u paradajzu, posebna pažnja se obraća na uslove za registraciju, odnosno da li su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni pre odlučivanja o registraciji.
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • zaštitu podzemnih voda, ako se aktivna supstanca primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima,
  • zaštitu vodenih organizama,
  • zaštitu polinatora.

Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.