Deltametrin

Kontaktni i želudačni insekticid širokog spektra dejstva. Efikasan i u vrlo niskim dozama. Ima dugo rezidualno delovanje. Koristi se za suzbijanje jabukinog, breskvinog i šljivinog smotavca, kruškine buve, grozdovih moljaca, lisnih vaši, lisnih sovica, duvanovog tripsa, repičinog sjajnika, štitastog moljca i drugih. Manje opasan za pčele. LD50 33 - 130. S.O. - II, ispod 2,5% III. Karenca: 7 dana paradajz, krastavci u polju i zaštićenom prostoru, krompir, jabuke, kruške; 14 dana ostale voćke i povrće, šećerna repa, hmelj; 21 dan vinova loza; 28 dana masline, duvan, šećerna repa (čije lišće se koristi u ishrani); 35 dana ostali ratarski usevi.

Za dezinsekciju: za preventivno suzbijanje štetočina kod uskladištenih proizvoda. Količina 0,25 grama aktivne materije po toni osigurava šestomesečnu zaštitu, a 0,50 grama aktivne materije po toni obezbeđuje zaštitu 12 meseci. Karenca: 21 dan.

Za zaštitu drveća: koriste se za premazivanje oborenih stabala radi suzbijanja potkornjaka, strižibuba, pipa i termita.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 52918-63-5 CIPAC br. 333 2003/5/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u (S)-α-cijano-3-fenoksibenzil (1R, 3R)-3-(2,2-dibromvinil)- 2,2-dimetil-ciklopropan karboksilat

Čistoća 980 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao insekticid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika:

  • posebna pažnja se obraća na bezbednost operatera i osiguranje da uslovi za registraciju uključuju odgovarajuće mere zaštite,
  • razmatra se akutna izloženost potrošača putem hrane,
  • posebna pažnja se obraća na zaštitu vodenih organizama, pčela i neciljanih zglavkara, a kada je to odgovarajuće, mora se osigurati da uslovi za registraciju uključuju mere za smanjenje rizika.