Desmedifam

Ova aktivna materija izaziva inhibiciju procesa fotosinteze svojstvenu svim zelenim biljkama kojim svetlosnu energiju sunca pretvara u šećere. Kontaktno dejstvo. Uspešno suzbija korove iz porodice Amaranthaceae i mnoge druge širokolisne korove. Ukoliko je šećerna repa u fazi kotiledona količine preparata koje se primenjuju ne smeju da budu veće od 1 litra/ha. Prvi tretman se obavlja kada je većina korova u fazi kotiledona uz uslov da repa ima dva prava lista, ali se to u praksi često sprovodi i znatno ranije. Nakon 5-10 dana tretman se ponavlja kada je većina korova u fazi kotiledona. LD50 > 5000. S.O. = III. Karenca: 91 dan šećerna i stočna repa.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 13684-56-5 CIPAC br. 477 2004/58/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u Etil 3’-fenilkarbamoiloksikarbanilat etil 3-fenilkarbamoiloksifenilkarbamat

Čistoća Min. 970 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika, posebna pažnja se obraća na zaštitu vodenih organizama i kišnih glista.
Kada je to odgovarajuće, moraju se primeniti mere za smanjenje rizika.