Dietofenkarb

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 87130-20-9 CIPAC broj: 513

Čistoća ≥ 970 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano fungicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na rizik za vodene organizme i neciljane zglavkare. Mora se osigurati da uslovi za primenu uključuju primenu adekvatnih mera za smanjenje rizika.