Diflufenikan

Ova aktivna materija izaziva inhibiciju enzima fitoenske desaturaze (PDS) odgovornog za sintezu karotenoida. Selektivni preparat kontaktnog i rezidualnog dejstva, namenjen za suzbijanje širokolisnih i nekih uskolisnih korova u pšenici i ječmu. Može da se koristi posle setve a pre nicanja ili u postu od faze 2-3 lista do kraja busanja. Aktivna materija se zadržava na površini zemljišta stvarajući nevidljivi herbicidni film koji uništava naklijala semena korova u nicanju. Na semenu koje se u vreme prskanja nalazi na površini listovi proklijalog semena prolazno menjaju boju u belu ili crvenu. Upotrebljavaju se najčešće u kombinaciji s drugim aktivnim materijama. Sadržaj aktivne materije se smanjuje za 50% u roku 157 dana nakon primene. Na tretiranoj površini, pre setve postrnih useva kao što su: kukuruz, krompir, kupusnjače i druge, zemljište obavezno treba orati na dubinu 25 cm. S.O. = III. LD50 2000. Karenca: OVP.

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • zaštitu vodenih organizama. Kada je to odgovarajuće moraju se primeniti mere za smanjenje rizika, kao što su zaštitne zone, 
  • zaštitu neciljanih biljaka. Kada je to odgovarajuće, moraju se primeniti mere za smanjenje rizika, kao što su zaštitne netretirane zone u polju.