Dihlorprop-P

Za suzbijanje otpornih semenskih širokolisnih korova u ozimim i jarim sortama pšenice i ječma (bez leptirnjača kao poduseva).

Identifikacione oznake (brojevi) CIPAC br. 476 CAS br. 15165-67-0

Čistoća ≥ 900 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika, posebna pažnja se obraća na zaštitu ptica, sisara, vodenih organizama i neciljanih biljaka.
Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.