Dimetahlor

Ova aktivna materija izaziva inhibiciju rasta čvorova busanja trava. Preparat je namenjen za suzbijanje važnijih korova u uljanoj repici. Koristi se neposredno nakon setve ili u ranom postu kada repica ima 2-4 lista. Seme mora biti prekriveno slojem zemlje od barem 2 cm. Najbolji učinak se postiže kada su korovi u fazi nicanja ili prvom paru pravih listova. LD50 1600. S.O. = III.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 50563-36-5 CIPAC broj: 688

Čistoća ≥ 950 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid, u maksimalnoj količini na istoj površini 1 kg/ha i to samo svake treće godine.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • bezbednost operatera i osiguranje da je u uslovima primene propisano nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu,
  • zaštitu vodenih organizama i neciljanih biljaka. U odnosu na identifikovane rizike, kada je to odgovarajuće, moraju se primeniti mere za smanjenje rizika kao što su zaštitne zone, 
  • zaštitu podzemnih voda, ako se aktivna dimetahlor primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima.

Uslovi za registraciju moraju uključiti mere za smanjenje rizika. Kada je to odgovarajuće, u osetljivim područjima se sprovodi monitoring da bi se potvrdila potencijalna kontaminiranost podzemnih voda sa metabolitima CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 i SYN 528702.