Dimetoat

Uz sistemično, ima izraženo i kontaktno dejstvo, pa se koristi za suzbijanje insekata koji sisaju (lisne i štitaste vaši, stenice, tripse itd.) i grizu (maslinova mušica i moljac, trešnjina muva, šljivine osice, razne gusenice, voćna muva, jabukini smotavci i drugi). Deluje i na grinje. Ne primenjivati preparat u vreme cvetanja! LD50 oko 150. Prodire kroz neoštećenu kožu. S.O. = II (preko 40% aktivne materije); III = (1-40% aktivne materije). Calinogor - Karenca: 14 dana duvan, 21 dan koštičave i jezgričave voćke i kupusnjače; 35 dana agrumi, repe i žitarice; 42 dana masline. Jagode smeju da se tretiraju rano (21 dan) pre početka cvetanja ili nakon poslednje berbe.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br.: 60-51-5 CIPAC br.: 59 2007/25/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u O,O-dimetil S-metilkarbamoilmetil ditiofosfat

Čistoća ≥ 950 g/kg Nečistoće: - ometoat: najviše do 2 g/kg - izodimetoat: najviše do 3 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao insekticid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • zaštitu ptica, sisara, vodenih organizama i neciljanih zglavkara. Uslovi za registraciju moraju uključiti, kada je to odgovarajuće, mere za smanjenje rizika, kao što su zaštitne zone i smanjenje spiranja i ispiranja u površinske vode,
  • izloženost potrošača putem hrane,
  • na bezbednost operatera i obezbeđenje da uslovi za primenu propisuju primenu odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu.