Ditianon

Koristi se za suzbijanje fuzikladijuma, plamenjače vinove loze, crne pegavosti lastara, lisne pegavosti višnje i kovrdžavosti i šupljikavosti lista breskve. Može da nadraži kožu i sluzokožu. Može se primenjivati u svim razvojnim fazama jabuke i kruške. LD50 za miša 1140. S.O. = III. Karenca: 35 dana jabuke, kruške, stone sorte vinove loze; 49 dana vinova loza (vinske sorte). OVP - breskve samo do faze neposredno pre početka bubrenja (B-C).

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br.: 3347-22-6 CIPAC br.: 153

Hemijski naziv prema IUPAC-u 5,10-dihidro-5,10-dioksonaft o[2,3-b]-1,4-ditiin-2,3-dikarbonitril

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid.. 
DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika, posebna pažnja se obraća na:

  • zaštitu vodenih organizama; Uslovi za primenu moraju uključiti, kada je to odgovarajuće, mere za smanjenje rizika,
  • bezbednost operatera; Uslovi za primenu moraju uključiti, kada je odgovarajuće, nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu,
  • dugoročni rizik za ptice; Uslovi za primenu, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.