Fenamidon

Suzbija plamenjaču (Plasmopara viticola). Karenca: 42 dana vinova loza.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 161326-34-7 CIPAC br. 650 2003/68/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u (S)-5-metil-2-metiltio-5-fenil-3-fenilamino-3,5-dihidroimidazol-4-on

Čistoća 975 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid. 

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije. U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • zaštitu podzemnih voda, ako se fenamidon primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem ili nepovoljnim klimatskim uslovima,
  • zaštitu neciljanih zglavkara, 
  • zaštitu vodenih organizama.

Kada je to odgovarajuće, moraju se primeniti mere za smanjenje rizika.