Fenbukonazol

Deluje kao inhibitor biosinteze sterola. Biljka ga usvaja tokom 2 do 4 sata nakon prskanja. Ima snažno kurativno i dugo dejstvo. Nije otrovan, tako da može da se koristi i u punom cvetanju voća. Karenca:  28 dana jabuke.

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Indar 5 EW EW Fenbukonazol Dow AgroSciences /
AgroChem Maks AGROPROAGRO

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br.: 114369-43-6 (neodređene stereokemije) CIPAC br.: 694

Hemijski naziv prema IUPAC-u 4-(4-klorfenil)-2-fenil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)butironitril

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća:

  • bezbednost operatera i osiguranje da, kada je to odgovarajuće, uslovi za primenu propisuju nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu,
  • ocenu izloženosti potrošača ostatacima metabolita tiazola (TDMs) putem hrane,
  • zaštitu vodenih organizama i sisara. Uslovi za primenu, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.