Fenmedifam

Ova aktivna materija izaziva inhibiciju procesa fotosinteze svojstvenu svim zelenim biljkama kojim svetlosnu energiju sunca pretvara u šećere. Kontaktni herbicid za upotrebu u kombinaciji s drugim aktivnim materijama u suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u mlađem razvojnom stadijumu. Za uspešno delovanje preparata potrebno je da 3-4 sata nakon prskanja ne bude padavina. LD50 8000. S.O. = III. Karenca: prema ograničenjima za druge aktivne materije u preparatima.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 13684-63-4 CIPAC br. 77 2004/58/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u Metil 3-(3-metilkarbaniloiloksi) karbanilat 3-metoksikarbonilaminofenil 3 ‘-metilkarbanilat

Čistoća Min. 970 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na zaštitu vodenih organizama.
Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.