Fenoksikarb

Analog juvenilnog hormona. Ima ovicidno dejstvo pri suzbijanju jabukinog i šljivinog smotavca, grozdovih moljaca, a larvicidno dejstvo na minera kružnih mina i savijača kožice ploda. Zbog selektivnosti prikladan u integrisanoj zaštiti. Preporučuju se najviše dva tretiranja godišnje. LD50 5000.S.O. = III. Ne tretirati biljke tokom cvetanja jer unos u košnicu šteti leglu pčela. Karenca: 35 dana jabuke, kruške, šljive; 42 dana vinova loza.

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao insekticid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na: 

  • zaštitu vodenih organizama. Uslovi za registraciju moraju uključiti, kada je to odgovarajuće, mere za smanjenje rizika,
  • rizik za pčele i neciljane artropode. Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.