Fenpiroksimat

Suzbija pokretne razvojne oblike crvenih pauka i koprivine grinje. Jabuke ovom aktivnom materijom treba  tretirati od početka do kraja cvetanja, a vinovu lozu od faze 2-3 lista do faze formiranih bobica. U hmelju preparat primenjivati pre početka cvetanja. LD50 6800. S.O. = III. Karenca: 35 dana jabuke i hmelj; 42 dana vinova loza.

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Ortus 5 SC SC Fenpiroksimat Nihon /
Agrichem B.V. Agromais Agrokemija d.o.o.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 134098-61-6 CIPAC br. 695 2008/107/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u terc-butil (E)-alfa-(1,3-dimetil- 5-fenoksipirazol-4-ilmetilenamino- oksi)-p-toluat

Čistoća > 960 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao akaricid.
Sredstvo za zaštitu bilja ne sme biti registrovano za primenu u visokim kulturama zbog visokog rizika od zanošenja prilikom prskanja, npr. traktorskim ili ručnim prskalicama.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • bezbednost operatera i radnika i osiguranje da je, u uslovima primene, propisano nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu,
  • uticaj na vodene organizme i neciljane zglavkare i osiguranje da uslovi za primenu, kada je to odgovarajuće, uključuju mere za smanjenje rizika.