Fenpropimorf

Suzbija rđu i pepelnicu na pšenici i ječmu. LD50 3000. S.O. = III. Kombinacije imaju širi spektar. Karenca: 42 dana pšenica i ječam; 35 dana šećerna repa.

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Opus Team SE Epoksikonazol + Fenpropimorf BASF /
BASF

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 67564-91-4 CIPAC br. 427 2008/107/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u (RS)-cis-4-[3-(4-tertbutilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetilmorfolin

Čistoća ≥ 930 g/kg

Posebne odredbe

DEO 
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • bezbednost operatera i radnika. U uslovima za registraciju mora se propisati nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu i mere za smanjenje rizika u smislu izloženosti, kao što su ograničenja radnog vremena,
  • zaštitu podzemnih voda, ako se fenpropimorf primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima,
  • zaštitu vodenih organizama. Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti i mere za smanjenje rizika, kao što su zaštitne zone i smanjenje ispiranja i drifta.