Fipronil

Visokoefikasan sistemik dopušten folijarno samo za suzbijanje krompirove zlatice. Perzistentan u zemljištu. LD50 97. S.O. = II. U ovoj dozi ne ograničava plodosmenu. Dozvoljena do dva prskanja godišnje. Karenca: 14 dana krompir, OVP kukuruz.

Tretiranje semena:
Perzistentan sistemik za tretiranje semena kukuruza za zrno, suncokreta i šećerne repe protiv žičara, uz dobro delovanje na nadzemne štetočine (lisne vaši, buvači, pipe i drugi). Ne tretirati rukama. Posle primene fipronila u plodoredu ne sme da dođe povrće. Karenca: OVP.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br.: 120068-37-3 CIPAC br.: 581 2007/52/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u (±)-5-amino-1-(2,6-diklor-α,α,α-trifl uor-p-tolil)-4-trifl uormetilsulfi nilpirazol-3- karbonitril

Čistoća ≥ 950 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao insekticid za tretiranje semena. 

Radi zaštite neciljanih organizama, a naročito pčela:

  • tretiranje semena se može vršiti jedino u profesionalnim doradnim centrima. Doradni centri moraju primenjivati najbolju dostupnu tehniku kako bi se osiguralo da otprašivanje u toku tretiranja, skladištenja i transporta semena bude svedeno na najmanju moguću meru,
  • moraju se primenjivati odgovarajući uređaji za setvu semena, kako bi se osigurao visok nivo inkorporacije semena u zemljište i otprašivanje i prosipanje svelo na najmanju moguću meru.

Mora se osigurati:

  • da etiketa tretiranog semena sadrži da je seme tretirano sa fipronilom i da su mere za smanjenje rizika utvrđene u registraciji,
  • da uslovi registracije, naročito za folijarno tretiranje, uključuju, kada je to odgovarajuće, mere za smanjenje rizika, radi zaštite pčela,
  • da je započet monitoring program, gde je i ako je to odgovarajuće, radi verifikacije realne izloženosti pčela fipronilu u oblastima koje pčele intezivno koriste za sakupljanje hrane ili koje se koriste od strane držalaca pčela.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • pakovanje proizvoda, da bi se izbeglo stvaranje proizvoda fotorazgradnje,
  • mogućnost zagađenja podzemnih voda, a naročito metabolitima koji su perzistentniji od aktivne supstance, ako se fipronil primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima,
  • zaštitu ptica koje se pretežno hrane semenom i zaštitu sisara, vodenih organizama, neciljanih zglavkara i medonosnih pčela.

Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.