Flazasulfuron

Preparat namenjen za suzbijanje mnogih jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova. Koristi se u periodu posle setve, a pre nicanja gajene biljke, kao i posle njenog nicanja. Biljka ga usvaja i prenosi kroz list. LD50 > 4700.O. - III. Karenca: 63 dana za vinovu lozu.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 104040-78-0 CIPAC br. 595 2004/30/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u 1-(4,6-dimetoksipirimidin-2-il)-3-(3-trifl uormetil-2-piridilsulfonil) urea

Čistoća 940 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije. U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • mogućnost zagađenja podzemnih voda ako se flazasulfuron primenjuje na osetljivim područjima i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima,
  • zaštitu vodenih biljaka.

Kada je to odgovarajuće, moraju se primeniti mere za smanjenje rizika