Flonikamid

LD50 884. S.O. = III. Karenca; 21 dan za jabuke, breskve i šljive.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br.: 158062-67-0 CIPAC br.: 763

Hemijski naziv prema IUPAC-u N-cijanometil-4-(trifl uormetil)-nikotinamid

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao insekticid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • rizik za operatere i radnike koji ulaze na tretirane površine,
  • rizik za pčele.

Uslovi za registraciju moraju uključiti, kada je to odgovarajuće, mere za smanjenje rizik.