Florasulam

Preparat je namenjen za suzbijanje širokolisnih korova u svim ozimim i jarim žitaricama. LD50 > 6000. S.O.= III. Karenca: OVP.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 145701-23-1 CIPAC br. 616 2002/64/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u 2’, 6’, 8-trifl uor-5-metoksi-[l,2,4]-triazolo [1,5-c] pirimidin-2-sulfonanilid

Čistoća 970 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na mogućnost zagađenja podzemnih voda, ako se primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima.
Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.