Fluazifop - p

Čistoća ≥ 900 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • bezbednost potrošača, koja se odnosi na pojavu metabolita 5-(trifluoromethyl)-2(1H)-pyridinone u podzemnim vodama,
  • rizik za operatere i osiguranje da je u uslovima primene, kada je to odgovarajuće, uključeno nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu,
  • zaštitu podzemnih voda ako se fluazifop-Pprimenjuje u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem ili nepovoljnim klimatskim uslovima,
  • rizik za neciljane biljke.

Uslovi za primenu, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.