Fluazinam

Kontaktni fungicid, slab sistemik, ali dobrog rezidualnog dejstva. Otporan na ispiranje kišom. U svetu se najviše koristi za zaštitu krompira od plamenjače, koncentrične pegavosti i bele noge. Primenjuje se na potpuno razvijenu lisnu masu krompira. LD50 > 5000. S.O.= III. Karenca: 7 dana krompir i luk.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 79622-59-6 CIPAC br. 521 2008/108/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u 3-klor-N-(3-klor-5-trifl uormetil 2-piridil)-á,á,á-trifl uor-2, 6-dinitro-p-toluidin

Čistoća ≥ 960 g/kg Nečistoće:5-klor-N-(3-klor-5-trifl uormetil-2-piridil)-á,á,á-trifluor-4,6-dinitroo-tolui

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid.

DEO B
Prilikom procene dokumentacije za registraciju za druge namene osim za primenu u krompiru posebna pažnja se obraća na uslove za registraciju, odnosno da li su pre odlučivanja o registraciji, dostavljeni svi potrebni podaci i informacije.
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • bezbednost operatera i radnika. U uslovima za primenu mora biti propisano nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu,
  • rezidue u hrani biljnog i životinjskog porekla i procenu izloženosti potrošača putem hrane,
  • zaštitu vodenih organizama. U odnosu na identifikovani rizik, kada je to odgovarajuće, moraju se primeniti mere za smanjenje rizika, kao što su zaštitne zone.