Fludioksonil

U kombinaciji sa ciprodinilom koristi se za suzbijanje sive plesni. Deluju kao inhibitori disanja mitohondrijama. Fludioksonil je fungicid površinskog dejstva. LD50 5000. S.O. = III. T - 2. Karenca: 21 dan vinova loza, američka borovnica; 7 dana jagode, tikvice, platlidžan, kajsije, trešnje, šljive, breskve i nektarine; 14 dana za pasulj, salatu, luk, maline, kupine i kruške; 3 dana paprika, paradajz.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br.: 131341-86-1 CIPAC br.: 522 2007/76/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u 4-(2,2-difl uor-1,3-benzodioksol- 4-il)-1H-pirol-3-karbonitril

Čistoća 950 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
Prilikom procene dokumentacije za registraciju sredstava za zaštitu bilja koja sadrže fludioksonil za druge namene osim za tretiranje semena posebna pažnja se obraća na uslove za registraciju, odnosno da li su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni pre odlučivanja o registraciji,. Poosebna pažnja se obraća na: 

  • mogućnost zagađenja podzemnih voda, a naročito metabolitima CGA 339833 i CGA 192155 koji nastaju fotolizom u zemljištu u osetljivim područjima,
  • zaštitu riba i vodenih beskičmenjaka.

Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, uključuju mere za smanjenje rizika.