Flumioksazin

Ova aktivna materija izaziva inhibiciju enzima protoporfirinogen oksidaze (PPO) odgovornog za sintezu jednog od međuproizvoda hlorofila. Preparat namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u suncokretu u pre i ranom postu, kukuruzu nakon setve, a pre nicanja i u vinogradima. Za proširenje spektra delovanja na jednogodišnje travne korove kombinuje se sa preparatima efikasnim u suzbijanju tih korova. Deluje kao inhibitor protoporfirinogen oksidaze. LD50 > 5000. S.O. = III. Karenca: OVP.

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Pledge 50 WP WP 50,00%
(Fumioksazin) 50,00%
(Flumioksazin)
Sumitomo /
Genera Genera Fito promet d.o.o.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 103361-09-7 CIPAC br. 578 2002/81/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u N-(7-fl uor-3,4-dihidro-3-okso- 4-prop-2-inil-2H-1,4-benzoksazin- 6-il)cikloheks-1-en-1,2-dikarboksimid

Čistoća 960 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na rizik za vodene biljke i alge.
Uslovi za registraciju moraju uključiti, kada je to odgovarajuće, mere za smanjenje rizika