Fluopikolid

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br.: 239110-15-7 CIPAC br.: 787

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • zaštitu vodenih organizama,
  • zaštitu podzemnih voda kada se fluopikolid primenjuje na područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem ili nepovoljnim klimatskim uslovima,
  • rizik za operatere u toku primene,
  • potencijalno prenošenje na velike udaljenosti putem vazduha.

Uslovi registracije, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika i program monitoringa da bi se potvrdio potencijal akumulacije i izlaganja u osetljivim područjima.