Flusilazol

Deluje kao inhibitor biosinteze sterola. Preventivni i kurativni sistemik iz grupe organo silicijumskih fungicida. Metaboliti izrazito perzistentni u zemljištu. Nakon krčenja vinograda i voćnjaka, u kojima je korišćen, 12 meseci ne treba gajiti useve! Suzbija krastavost i pepelnicu jabuke kao i pepelnicu vinove loze (do 3 prskanja tokom vegetacije ). LD50 1270. S.O. = II. Karenca: 28 dana jabuka, 35 dana vinova loza.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 85509-19-9 CIPAC br. 435 2006/133/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u Bis(4-fl uorfenil)(metil)(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)silan

Čistoća 925 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid za primenu u usevima:

  • strnih žita, osim pirinča(1),
  • kukuruza(1),
  • šećerne repe(1), 
  • semenskoj uljanoj repici(1),

i to u količinama koje nisu veće od 200 g aktivne materije po ha po jednom tretiranju.
Nije dozvoljena:

  • primena iz vazduhoplova,
  • primena leđnim prskalicam i ručna primena bilo za profesionalnu ili amatersku primenu i
  • primena u vrtovima i na okućnicama.

Mora se osigurati primena odgovarajućih mera za smanjenje rizika.
Posebna pažnja se obraća na:

  • zaštitu vodenih organizama. Mora se poštovati odgovarajuća udaljenost između tretiranih područja i površinskih voda. Udaljenost zavisi od tehnika primene ili od uređaja za primenu koje smanjuju zanošenje,
  • zaštiti ptica i sisara. Uslovi za primenu uključuju mere za smanjenje rizika, kao na primer intervali između tretiranja i izbor oblika formulacije ili formulacija koji sadrže agense koji onemogućavju kontakt ptica i sisara sa sredstvom za zaštitu bilja i smanjuju izloženost pomenutih vrsta na minimum,
  • zaštiti operatera, koja moraju nositi odgovarajuću zaštitnu odeću, a naročito rukavice, kombinezon, gumene čizme i zaštitu za lice ili zaštitne naočare prilikom mešanja, punjenja, primene i čišćenja uređaja za primenu, osim u slučaju kada je izloženost flusilazolu na odgovarajući način sprečena dizajnom i izradom samog uređaja za primenu ili dodavanjem posebnih zaštitnih delova na takve uređaje.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.

(1) Suspendovano na osnovu odluke Generalnog suda EU od 19 jula 2007. godine u slučaju T-31/07 R, Du Pont de Nemours (France) SAS i drugi protiv EU Komisije, [2007] ECR II-2767.