Folpet

Uspešno suzbija mnoge najštetnije bolesti u vinogradima, voćnjacima i uzgajalištima cveća. U spektru obuhvata: Alternaria spp, Botrytis cinerea, Phomopsis viticola, Phytophtora infestans, Phytium spp, Plasmopara viticola, Rhizoctonia solani, Taphrina deformans, Venturia inaequalis i druge. LD50 10.000. S.O. = III. Karenca: 21 dan voćke; 35 dana vinova loza (stone sorte); 42 dana (vinske sorte) vinove loze.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 133-07-3 CIPAC br. 75 2007/5/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u N-(triklormetiltio)ft alimid

Čistoća ≥ 940 g/kg Nečistoće: perklormetilmerkaptan (R005406): najviše do 3,5 g/kg ugljikov tetraklorid: n

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid.

DEO B
Prilikom procene dokumentacije za registraciju sredstava za zaštitu bilja koja sadrže folpet za druge namene, osim za ozimu pšenicu, posebna pažnja se obraća na uslove za registraciju, odnosno da li su dostavljeni svi potrebni podaci i informacije pre odlučivanja o registraciji,.
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • bezbednost operatera i radnika. Dozvoljeni uslovi za primenu moraju da propisuju nošenje odgovarajuće opreme za  ličnu zaštitu,
  • izloženost potrošača putem hrane,
  • zaštitu ptica, sisara, vodenih organizama i organizama u zemljištu. Uslovi za registraciju moraju uključiti mere za smanjenje rizika.