Foramsulfuron

Noviji preparat iz grupe sulfonilureja za primenu posle nicanja gajene biljke. Namenjen je za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u merkantilnom kukuruzu. Korovska biljka usvaja foramsulfuron preko lista, a neznatno i preko zemljišta. Izoksadifen-etil ubrzava razgradnju foramsulfurona u kukuruzu, dok je u korovskim biljkama usporava. Kukuruz u vreme prskanja treba da bude u stadijumu 2-6 listova, a korovi 1-5, kod uskolisnih, i 2-4 lista kada je reč o širokolisnim. Može da se kombinuje s aktivnim materijama kao što su: dikamba, bromoksinil, piridat, 2,4-D, terbutilazin i dimetenamid ili metolahlor u ranom postu. LD 50 > 5000. Dva sata nakon prskanja preparat je u celosti usvojen i padavine nakon tog vremena nemaju uticaja na njegovu delotvornost. U slučaju propadanja useva kukuruz sme da se seje nakon 7 dana. Suncokret, uljana repica, ječam, zob, raž, pšenica, pasulj, grašak, soja, šećerna repa i krompir smeju da se seju/sade nakon 3 meseca, a sve ostale kulture tek nakon 10 meseci od primene Equipa. U slučaju preoravanja kukuruz sme da se seje posle 7 dana; nakon 3 meseca: suncokret, uljana repica, ječam raž, pšenica i krompir, a sve ostale kulture nakon 10 meseci. U preparatu je ugrađen i okvašivač pa ga nije potrebno posebno dodavati. Karenca: OVP; 42 dana kukuruz za silažu.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 173159-57-4 CIPAC br. 659 2003/23/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u 1-(4,6-dimetoksipirimidin-2-il)-3-(2-dimetilkarbamoil-5-formamidofenil-sulfonil) urea

Čistoća 940 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na zaštitu vodenih biljaka. Kada je to odgovarajuće, primenjuju se mere za smanjenje rizika.