Formetanat

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 23422-53-9 CIPAC broj: 697

Čistoća ≥ 910 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao insekticid i akaricid.

DEO B
Prilikom procene dokumentacije za registraciju sredstava za zaštitu bilja koja sadrže formetanat za druge namene, osim za paradajzu u polju i ukrasno bilje, posebna pažnja se obraća na uslove za registraciju, odnosno da li su dostavljeni svi potrebni podaci i informacije pre odlučivanja o registraciji,.
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika, posebna pažnja se obraća na:

  • zaštitu ptica, sisara, neciljanih zglavkara i pčela i osiguranje da uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, uključuju mere za smanjenje rizika,
  • bezbednost operatera i osiguranje da uslovi za primenu propisuju nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu,
  • izloženost potrošača putem hrane