Fostiazat

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 98886-44-3 CIPAC br. 585 2007/31/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u (RS)-S-sek-butil O-etil-2-okso-1,3-tiazolidin-3-iltiofosfat

Čistoća 930 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao insekticid i nematocid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • zaštitu podzemnih voda kada se fostiazat primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima,
  • zaštitu ptica i divljih sisara, a naročito ako se fostiazat primenjuje u vreme njihovog razmnožavanja,
  • zaštitu neciljanih organizama zemljišta.

Kada je to odgovarajuće, primenjuju se mere za smanjenje rizika.
U cilju smanjenja mogućeg rizika za male ptice, prilikom primene formulacija u obliku granula, mora se obezbediti visok nivo njihove inkorporacije u zemljištu.