Glifosat

Glifosat je neselektivni izrazito sistemski, translokacioni preparat za suzbijanje velikog broja jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova te višegodišnjih korova s dubokim korenom, rizomima i krtolama. Najčešće se koristi u formi izopropil amino soli. Primenjuje se na listove korova. Snažno se veže za koloide zemljišta u tolikoj meri da više nije pristupačan biljkama. U zemljištu se razgradnja najvećim delom odvija pomoću mikroorganizama, a manjim, hemijskim putem hidrolizom, oksidacijom i fotodegradacijom. Potrebno je 6 sati posle primene Glifosata da vreme bude bez padavina jer u protivnom delotvornost može biti smanjena. LD50 4320. Karenca: OVP; 14 dana za desikaciju uljane repice i predžetvenu primenu u žitaricama.

Primena uz utrošak vode na bazi 200-400 l/ha

Na strništima za suzbijanje: Agropyron repens, Sorghum halepense, Cynodon dactylon,Cyperus rotundus i sličnih u dozi 8-10 l/ha kada ti korovi razviju lisnu masu i dostignu visinu 15-40 cm, pred cvetanje i u fazi cvetanja kada je silazno kolanje asimilata najintenzivnije. Površine na kojima je primenjeno sredstvo ne smeju da se obrađuju najmanje 7 dana, a kod suzbijanja otpornih višegodišnjih korova 2-3 nedelje.

U vinogradima i voćnjacima (jabuka, kruška, kajsija, šljiva, višnja, maslina) u količini:

a) 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova;
b) 4-8 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova;
c) 8-12 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova s naročito dubokim korenom ili rizomima u punoj vegetaciji.

U vinovoj lozi se primenjuje do završetka cvetanja, a u voćnjacima najkasnije u roku od 90 dana od početka cvetanja kada korovi imaju dobro razvijenu lisnu masu, to jest kod visine korova 15-40 cm. Sme da se koristi samo u zasadima starijim od 2 godine, odnosno ne sme da se koristi u voćnjacima i vinogradima dok je kora još zelena.

Za predžetveno suzbijanje korova u žitaricama i za desikaciju uljane repice, tretiranjem najkasnije 14 dana pre žetve, u dozi 2-4 l/ha slama s tretiranih površina ne sme da se koristi za kompost u proizvodnji povrća, gljiva i silaže.

Za obnovu livada i pašnjaka, tretiranjem u vreme intenzivnog rasta korova i livadskih trava, u dozi 2-4 l/ha, za suzbijanje jednogodišnjih korova i 4-10 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova.

U suvim kanalima (III i IV reda) ili u povremeno poplavljenim kanalima i močvarama koje se nakon odvodnjavanja privode kulturi u dozi 4 - 8 l/ha uz napomenu da delovanje preparata traje 14-21 dan, pa u tom periodu ne smeju da se kose ili obrađuju. Voda sme da se pušta u kanale najranije 7 dana nakon primene.

Na neobrađenim površinama primenom u vreme pune vegetacije u dozi 4-12 l/ha.

Na železničkim prugama za suzbijanje zeljastih i drvenastih korova u dozi 8-12 l/ha.

U zasadima šuma, tretman iz aviona, radi suzbijanja drvenastih korova: divljeg kestena, leske, gloga, topole, jove, bagrema, divlje ruže, kupine, borovnice, zove, vresa, bukve, hrasta, graba, breze, vrbe i slično u količini:
- 5-6 l/ha u zasadima belog i crnog bora uz utrošak vode od 75 -100 l/ha.
- 6-7 l/ha u zasadima smreke uz utrošak vode od 75 l/ha.
- 7-8 l/ha kod pripreme površina za pošumljavanje uz utrošak vode od 75 l/ha.

U šumskim rasadnicima tretiranjem između redova u vegetaciji uz obavezno korišćenje štitnika u dozi 4,5 l/ha. Za primenu treba koristiti uređaje niskog pritiska.

U sadnicama smreke i bora u dozi 6 l/ha tretiranjem po celoj površini u vreme potpunog mirovanja četinara, a rasta korova.

U mladim zasadima četinara za suzbijanje drvenastih korova:
- tretiranjem drvenastih korova tokom vegetacije uz upotrebu štitnika u koncentraciji od 2%.
- tretiranjem po celoj površini, početkom jeseni, kada su sadnice u fazi završnog rasta u koncentraciji 1%.

Za suzbijanje izdanaka i izboja tretiranjem panjeva odmah nakon seče stabala (maj – decembar) 15% rastvorom.

Posle čiste seče šuma u pripremi površina za sadnju:
a) tretiranjem izdanaka i izboja u punoj vegetaciji, u periodu intenzivnog rasta,

 - 1 % koncentraciji.
b) tretiranjem sveže posečenih panjeva u periodu avgust–septembar u 2% koncentraciji.


Količina preparata zavisi od stepena zakorovljenosti i vrste korova. Za najvažnije vrste iznosi :
- 4 l/ha za Agropyron repens,
- 4-5 l/ha za Sorghum halepense, Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius, Artemisia vulgaris, Taraxacum officinale, Aegopodium podagraria,
- 6-8 l/ha za Rubus spp, Cyperus rotundus,
- 8-10 l/ha za Cynodon dactylon
Primenjuju se pred cvetanje i u doba cvetanja korova kada je silazno kruženje asimilata najintenzivnije.

Primena uz utrošak vode na bazi 100-200 l/ha.
Pre pripreme za setvu kukuruza, suncokreta, krompira i šećerne repe za suzbijanje:
- jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, kada su visoki 5-10 cm, u dozi 1,5-2 l/ha.
- pirike – kada dostigne visinu 10-25 cm, u dozi 2-3 l/ha.
- Cirsium arvense u stadijumu razvoja pune rozete ( 15-25 cm visine) u dozi 3-4 l/ha.

Obrada zemljišta i setva mogu se obaviti 5 dana nakon primene. Nije dozvoljena upotreba glifosata pre setve šećerne repe na laganim peskovitim zemljištima.

Nakon žetve/berbe kultura (strništa, površine iza povrtarskih kultura…)
- pirike – kada je visoka 10-25 cm, u dozi 2-3 l/ha.
- Cirsium arvense u stadijumu razvoja pune rozete (15-25 cm visine) u dozi 3-5 l/ha.
- divljeg sirka kada je visok 15-30 cm i običnog ladoleža (Convolvulus arvensis) kada je visok 20-40 cm, u dozi 5-6 l/ha.

Vinogradima, voćnjacima (visokih proizvodnih oblika): jabuke, kruške, kajsije, masline.

Za suzbijanje:
- jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova kada su visoki 5-10 cm, u dozi 1,5-2 l/ha.
- pirike – kada je visine 10-25 cm, u dozi 2-3 l/ha.
- Cirsium arvense u stadijumu razvoja pune rozete ( 5-25 cm visine) u dozi 3-4 l/ha.
- divljeg sirka kada je visine 15-30 cm i poljskog slaka (Convolvulus arvensis ) kada je visok 20-40 cm, u dozi 5-6 l/ha.
- Troskota (Cynodon dactylon) kada je visok 10-25 cm razdvojenom (split) primenom 2 x 2,5 l/ha.

Ne sme da se koristi u mladom voćnjaku i vinogradu (do 2 godine) dok je kora zelena odnosno sve dok još nije formirana prava kora voćaka i vinove loze. Primenom preparata na bazi glifosata s smanjenim količinama vode može se uštedeti, a za to je potrebna ispravna prskalica, mlaznice, kojima se može precizno primeniti 100-200 l vode po hektaru, podešen radni pritisak i prilagođena brzina traktora.

Za tretiranje manjih površina (okućnice, oko ekonomskih objekata, kanali, ivice puteva, ograde, oko dalekovoda, groblja i drugo) leđnim prskalicama za suzbijanje jednogodišnjih korova koristi se 1% koncentracija, a višegodišnjih 2% (100 odnosno 200 ml preparata u 10 litara vode).

Spektar

Abutilon theophrasti, Aegopodium podagraria, Agropyron repens, Agrostis stolonifera, Allium vineale, Alnus spp., Alopecurus pratensis, Amaranthus retroflexus, Ambrosia artemisiifolia, Anthemis spp., Apera spica - venti, Artemisia vulgaris, Avena fatua, Betula spp., Bromus erectus, Bromus sterilis, Capsella bursa - pastoris, Carex spp., Carpinus betulus, Castanea sativa, Chenopodium album, Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Cornus sanquinea, Crataegus spp., Cynodon dactylon, Dactylis glomerata, Datura stramonium, Daucus carota, Digitaria spp., Echinochloa crus - galli, Equisetum arvense, Erigeron canadensis, Euphorbia spp., Fagus sylvatica, Galeopsis tetrahit, Galinsoga parviflora, Galium aparine, Geranium spp., Glechoma hederacea, Hordeum murinum, Juncus spp., Juniperus spp., Lamium amplexicaule, Lamium purpureum, Lolium perenne, Malva neglecta, Matricaria chamomilla, Mentha spp., Mercurialis annua, Panicum spp. Paspalum disticum, Phragmites communis, Plantago spp., Poa annua, Poa pratensis, Poa trivialis, Polygonum spp., Populus spp., Portulaca oleracea, Prunus spinosa, Pteridium aquilinum, Quercus spp., Ranunculus acer, Ranunculus arvensis, Ranunculus repens, Raphanus raphanistrum, Rosa canina, Rubus spp., Rumex spp., Salix spp., Sambucus spp., Senecio vulgaris, Setaria spp., Sinapis arvensis, Smilax aspera, Solanum nigrum, Solidago virgaurea, Sonchus arvensis, Sonchus spp., Spartium junceum, Stellaria media, Taraxacum officinale, Tussilago farfara, Typha angustifolia, Urtica dioica, Urtica urens, Veronica spp., Vicia spp., Viola tricolor, Xanthium spp.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 1071-83-6 CIPAC br. 284 2001/99/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u N-(fosfonometil)-glicin

Čistoća 950 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.
DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na zaštitu podzemnih voda u osetljivim područjima, a naročito pri primeni na nepoljoprivrednim površinama.